Sarajevo
21

Social Media

Light
Dark

Uslovi korištenja

I. PRIMJENA OPĆIH USLOVA KORIŠTENJA

1. U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.alfatv.ba i svih povezanih poddomena (dalje u tekstu: „web portal“) te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, audiovizualna i muzička djela), aplikacija, sofvera i usluga koje se omogućavaju putem web portala bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i upotrebu web portala u skladu s ovim Općim uslovima korištenja (dalje u tekstu: „Uslovi), a regulisanje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/upotrebe web portala vrši se u skladu s ovim Uslovima.

2. Alfa TV d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web portala u svako doba, uključivo i pristup web portalu Alfa TV d.o.o. pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uslova.

3. Korištenjem sadržaja web portala korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

4. Alfa TV zadržava pravo izmjene ovih Uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB PORTALA

5. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web portalu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uslovima.

6. Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i sofver web portala, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uslovima ili je rezultat prethodnog odobrenja Alfa TV d.o.o. Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti novinskih članaka i fotografija o tekućim političkim, ekonomskim ili vjerskim pitanjima objavljenim u elektroničkoj publikaciji osim iznimno ukoliko se isto vrši isključivo pod sljedećim (kumulativnim) uslovima:
Preneseni sadržaj ne smije biti veći od 600 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom dijelu ili na više mjesta uz obavezu poštivanja integriteta izvornog sadržaja.
Podaci o izvoru/porijeklu i/ili autoru sadržaja ne smiju objaviti u manjem opsegu nego što je to bilo u samom izvornom sadržaju.
U slučaju prijenosa sadržaja sa digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojit će se direktni link koji vodi na izvorni sadržaj druge strane, a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora. Isto tako, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja stajat će izdvojeni tekst: „Ovdje pročitajte izvorni tekst“ povezan direktnim linkom na sam izvorni materijal, koji se otvara u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora.
Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost, te u skladu s tim izvornom sadržaju nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost (primjerice temeljem uredničkog kraćenja ili/i autorskog slobodnog interpretiranja izvornika), kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja.
Ukoliko sadržaj jedne strane predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće, a upravo je takav ekskluzivni sadržaj ili otkriće iniciralo njihovu daljnju razradu, istraživanje, reportažu od druge strane potrebno je naglasiti na jasan i nedvojben način da je izvorni sadržaj određenog nakladnika predstavljao prvu obradu teme.

7. Usluge web portala zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu upotrebu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenja web portala na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web portala otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.

8. Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web portala je Alfa TV d.o.o. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera (primjer: Avaz, Azra, Express tabloid i sl.), u kojem slučaju Alfa TV d.o.o. ne odgovara za kašnjenja, netačnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera. Alfa TV d.o.o. ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom upotrebom i/ili zloupotrebom web portala od strane korisnika.

9. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i muzička djela) web portala, pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima.

10. Korištenje usluga web portala odobrava se punoljetnim osobama. Upotreba i korištenje web portala od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili nadzornika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obaveze nastale takvim korištenjem, a Alfa TV d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Share to...