Sarajevo
3

Social Media

Light
Dark

Vlada FBiH usvojila Program ekonomskih reformi za period 2024-2026.

Vlada Federacije BiH razmatrala je na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu usmeno podnesenu informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) i Federalne uprave policije (FUP) o sigurnosnoj situaciji u FBiH. Vlada je primila na znanje ovu informaciju, te donesenim zaključkom zadužila FMUP i FUP da za narednu sjednicu pripreme pisanu informaciju o sigurnosnoj situaciji u Federaciji BiH, koju će Vlada proslijediti Parlamentu Federacije BiH. Također, Vlada traži od FMUP-a i FUP-a da se maksimalno angažuju, u skladu sa svojim nadležnostima, na dodatnoj sigurnosnoj stabilizaciji na području Federacije BiH, ali i Bosne i Hercegovine ali i da dodatno intenziviraju saradnju i koordinaciju sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i kantonalnim upravama policije da, svako iz svoje nadležnosti, podigne nivo sigurnosti građana, te radi na sprječavanju, otkrivanju i adekvatnom procesuiranju krivičnih djela. Zaključkom je precizirano da Vlada ostaje opredijeljena da predano nastavi raditi na ispunjavanju obaveza naše zemlje nakon dobijanja zelenog svjetla za otvaranje pregovora za članstvo u EU. Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja usvojila Program ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine za 2024-2026 godinu. Usvojeni program bit će dostavljen Direkciji za ekonomsko planiranje BiH, kao koordinirajućoj instituciji na nivou BiH, a koja je zadužena za izradu Programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za 2024-2026. godinu. Federalni zavod za programiranje razvoja je zadužen da, prema potrebama i zahtjevima EU komisije za naredni period, unutar odgovornih institucija uspostavi mrežu koordinatora i zamjenika koordinatora. Program ekonomskih reformi FBiH 2024 - 2026. godine, navedeno je u uvodu, slijedi strukturu dokumenta …

Vlada Federacije BiH razmatrala je na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu usmeno podnesenu informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) i Federalne uprave policije (FUP) o sigurnosnoj situaciji u FBiH.

Vlada je primila na znanje ovu informaciju, te donesenim zaključkom zadužila FMUP i FUP da za narednu sjednicu pripreme pisanu informaciju o sigurnosnoj situaciji u Federaciji BiH, koju će Vlada proslijediti Parlamentu Federacije BiH.

Također, Vlada traži od FMUP-a i FUP-a da se maksimalno angažuju, u skladu sa svojim nadležnostima, na dodatnoj sigurnosnoj stabilizaciji na području Federacije BiH, ali i Bosne i Hercegovine ali i da dodatno intenziviraju saradnju i koordinaciju sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i kantonalnim upravama policije da, svako iz svoje nadležnosti, podigne nivo sigurnosti građana, te radi na sprječavanju, otkrivanju i adekvatnom procesuiranju krivičnih djela.

Zaključkom je precizirano da Vlada ostaje opredijeljena da predano nastavi raditi na ispunjavanju obaveza naše zemlje nakon dobijanja zelenog svjetla za otvaranje pregovora za članstvo u EU.

Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja usvojila Program ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine za 2024-2026 godinu.

Usvojeni program bit će dostavljen Direkciji za ekonomsko planiranje BiH, kao koordinirajućoj instituciji na nivou BiH, a koja je zadužena za izradu Programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za 2024-2026. godinu.

Federalni zavod za programiranje razvoja je zadužen da, prema potrebama i zahtjevima EU komisije za naredni period, unutar odgovornih institucija uspostavi mrežu koordinatora i zamjenika koordinatora.

Program ekonomskih reformi FBiH 2024 – 2026. godine, navedeno je u uvodu, slijedi strukturu dokumenta na državnom nivou i sadrži poglavlja: sveukupni okvir i ciljeve politika, makroekonomski okvir, fiskalni okvir, te prioritete strukturnih reformi, kao i priloge sa tabelarnim pregledima.

Istaknuto je da su sva poglavlja Programa, u koordinaciji i konsultacijama sa resornim ministarstvima, pripremljena na način kako je to utvrđeno zahtjevima Evropske komisije i Smjernicama za izradu Programa.

Ključni izazov za BiH, a tako i za Federaciju BiH, navodi se u Programu, je povećanje produktivnosti i privrednog rasta, odnosno uklanjanje prepreka koje sprečavaju zemlju da iskoristi potencijale.

Za prevazilaženje ovih izazova, pored makro fiskalnih politika, neophodne su i sektorske mjere i strukturne reforme.

Ključni prioritet Vlade FBiH u ovom mandatu je osigurati snažnu i pravednu ekonomiju, koja zahtijeva stabilne javne finansije, a posebna pažnja posvetiti će se rješavanju problema vezanih za demografsku budućnost Federacije BiH.

Kako bi se prvo identifikovale i procijenile potencijalne posljedice u vezi razvoja stanovništva, a zatim pristupilo otklanjanju ili ublažavanju negativnih implikacija, Vlada FBiH pristupila je izradi strategija i politika vezanih za ovu oblast.

Strukturne reforme koje su navedene Programom ekonomskih reformi se odnose na oblasti konkurentnosti, otpornosti i održivosti, te ljudskih kapitala i socijalne politike.

Strukturne reforme u oblasti konkurentnosti su unapređenje konkurentnosti privrede kroz podršku tehnološkom razvoju i unapređenje uslova poslovanja kroz reformske mjere podrške tehnološkom razvoju privrede i unapređenja uslova poslovanja, te reforma povećanja poslovanja javnih preduzeća.

Prva strukturna reforma u oblasti otpornosti i održivosti su zelena tranzicija kroz reformske mjere energetske tranzicije uz obezbjeđenje sigurnosti snabdijevanja, reforme tržišta, te povećanja efikasnosti i većim udjelom obnovljivih izvora energije, kao i uspostavljanjem uslova za prelazak na cirkularnu ekonomiju.

Druga strukturna reforma ove oblasti je stvaranje preduslova za punu digitalizaciju.

U oblasti ljudskih kapitala i socijalne politike strukturne reforme su povećanje zaposlenosti kroz poboljšanje usklađenosti obrazovanja razvoja praktičnih znanja i vještina na tržištu rada, te unapređenje kvaliteta i efikasnosti institucionalnih mehanizama za pružanje usluga socijalne zaštite i zdravstvenih usluga.

Posljednja strukturna reforma, u skladu s Programom ekonomskih reformi, postizat će se reformskim mjerama koje podrazumijevaju unaprijeđen sistem socijalne i dječje zaštite kroz jačanje institucionalnih mehanizama i pravnog okvira, te kroz unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u BiH.

Kada je u pitanju finansiranje strukturnih reformi u Programu je navedeno da će u 2024. godini 89 posto ukupnih troškova biti finansirano iz budžeta FBiH, dva posto iz IPA fondova, sedam posto iz grantova i dva posto iz projektnih zajmova.

U 2025. godini 76 posto ukupnih troškova će biti finansirano iz budžeta FBiH, šest posto iz grantova i 18 posto iz projektnih zajmova, dok će u 2026. godini 82 posto ukupnih troškova biti finansirano iz budžeta FBiH, četiri posto iz grantova i 14 posto iz projektnih zajmova.

Naslovna fotografija: Vlada Federacije BiH

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Share to...